Anlaşmalı Boşanma Davası 2023

Anlaşmalı boşanma davası, TMK 166/3 uyarınca “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.”

Yani kanundan da anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma; Evlilikleri en az bir yıl sürmüş çiftlerin birlikte başvurarak ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına dair kanaat getirilmesi esasına dayanan bir boşanma çeşididir. Taraflar hakim önünde iradelerini serbestçe açıklamalılardır ve boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunun kararlaştırıldığı bir protokolün hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Taraflar boşanma avukatları vasıtasıyla hazırladıkları “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” nü mahkemeye sunarak boşanmayı gerçekleştirebilir. Tarafların bir protokol üzerinde mutabık olması protokolün geçerli olması anlamına gelmemektedir.

TMK 166/3 uyarınca hakim tarafların ve çocukların menfaatini göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanma protokolünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler sonucu ortaya çıkan güncel anlaşmalı boşanma protokolünde de taraflar mutabık kalırsa anlaşmalı boşanmaya hükmolunur. Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir.

Boşanma avukatı İstanbul ve diğer bölgelerdeki Anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerine en iyi hukuki hizmeti vermektedir . Önemli olan husus tarafların boşanmak hususunda ve boşanmanın nafaka, velayet, boşanmada mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşılması gibi sonuçlarında anlaşma göstermiş olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanan davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarının mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak Adalet Bakanlığınca belirlenen hedef süre formuna göre en geç 40 gün içerisinde bitirilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası Süreç Nasıl İşler?

Taraflar boşanma avukatları vasıtasıyla velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda anlaşma sağladıklarını ‘Anlaşmalı Boşanma Protokolü‘ ile yazılı olarak kayda geçirirler. Eşlerden biri boşanma davasını açabilir, burada her iki eş de boşanma hususunda ortak bir karara vardıkları için davayı kimin açtığının önemi olmayacaktır. Duruşma günü verilir, duruşma günüde taraflar ve vekilleri hazır bulunur. Burada boşanma avukatından hizmet alsa dahi tarafların asil olarak davaya katılma şartı vardır. Boşanma protokolü hakim tarafından hukuki olarak incelenir. Boşanma protokolünde muhakkak bulunması gereken şartları taşıyor ve hukuka esas ve usul yönünden uyuyor ise hakim tarafların boşanmasına karar verir. Boşanma protokolünde eksiklerin olması halinde protokolün tekrar düzenlenmesi için gün verilir. Duruşmadan çıktıktan sonra çiftler henüz boşanmamıştır. Duruşmada boşanma kararı verilmesine rağmen henüz gerekçeli karar yazılmamıştır. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra tarafların talebi üzerine tebliğe çıkarılır. Tarafların tebliği alması ile istinaf etme süreleri başlar. Taraflar istinaf süresi içerisinde karara itiraz etmez ise karar kesinleşmiş olur. Taraflar dilerlerse boşanma avukatları vasıtasıyla istinaftan feragat dilekçesi vererek istinaf süresinin dolmasını beklemeyebilirler.

Anlaşmalı boşanma davaları tel celsede boşanma olarak bilinse de bu davaların tek celsede bitebilmesi için usul ve esas yönünden eksiksiz bir davanın açılması gerekir. Bu sebeple boşanma avukatından yardım alarak dava açılması; davanızın hem kısa sürede hem de minimum masraf ile bitmesini sağlayacaktır. Boşanma davanızı açarken yapılan bir hata, davanın reddedilmesine bu sebeple de tekrar dava açabilmek için masraf yapmanıza sebep olacaktır. İstanbul’ da açılan boşanma davaları mahkemelerin yoğun olması sebebiyle, konuma bağlı olarak da 1 aya yakın sürebilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları Şartları

Medeni Kanunumuzda anlaşmalı boşanmadan bahsedilen madde olan 166/3 uyarınca kanun koyucu şartları şu şekilde belirlemiştir:

1)Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

  • Evlilik bir yıldan az sürmüş olsa bile anlaşmalı boşanma konusunda emin olan taraflar başka boşanma sebeplerinden biri ile boşanma davasını açabilirler. Tarafların boşanma konusunda hemfikir olması dolayısıyla başka bir sebepten açılan boşanma davası da çok uzun sürmeyecektir
  1. Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekmektedir.

  2. Tarafların hakim tarafından bizzat dinlenmesi ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.

  • Taraflar avukatları tarafından temsil edilseler bile eşlerin davaya bizzat katılması ve boşanma kararına dair iradelerini serbestçe hakime beyan etmeleri gerekmektedir.
  1. Boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunun kararlaştırıldığı bir protokolün hakim tarafından onaylanması gerekmektedir.
  • Bu şartta boşanmanın mali sonuçlarından kasıt tarafların olası boşanma sonrası ödeyecekleri tazminat ve nafaka gibi konulardır çocukların durumundan kasıt ise velayettir.

Bu konularda taraf iradelerini belirten “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” hazırlanır ve hakim onayına sunulur hakim bu protokolde gerekli gördüğü hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir çünkü özellikle çocuğun velayeti konusu kamu düzenindendir.

Bu değişiklikler taraflar tarafından da onaylanırsa ve bu şartların tamamı da oluştuysa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve başka bir delile gerek kalmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir. Anlaşmalı Boşanma Davası Kadın Hakları Nelerdir? 1-ÇOCUĞUN TEDBİREN VELAYETİNİ TALEP ETME HAKKI

Boşanma Davası Sürecinde taraflar ayrı yaşıyorlarsa çocuğun dava süresince hangi eşin yanında kalacağına dair karar verilir ve taraflar tedbir velayeti talep etme hakkına sahiptir. Tedbir velayeti konusunda taraflar arasında bir uzlaşı varsa anlaşmalı boşanma protokolünde bu konu detaylandırılabilir 2-KADININ TEDBİR NAFAKASI HAKKI

Dava sürecinde kadının ihtiyacı durumunda geçinmesi ve barınması için diğer eşten tedbir nafakası talebinde bulunmaya hakkı vardır. 3-KADININ İŞTİRAK NAFAKASI HAKKI

Davanın kesinleşmesinin ardından kadının, çocuk ergin olana kadar miktarı belirtmek üzere diğer eşten iştirak nafakası istemeye hakkı vardır. Anlaşmalı boşanma davalarında iştirak nafakası tarafların taleplerine göre düzenlenir. Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların her yıl nafaka miktarını ne oranda artıracakları da belirtilir. 4-KADININ YOKSULLUK NAFAKASI HAKKI

Boşanmanın ardından kadının yoksulluğa düşme ihtimaline karşın diğer eşin ödemesi gereken parasal katkıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında yoksulluk nafakası tarafların taleplerine göre düzenlenir. 5-KADININ MADDİ TAZMİNAT HAKKI

Kadının kusursuz ya da karşı taraftan daha az kusurlu olması durumunda karşı tarafın kusurlu hareketlerinden dolayı dilediği miktarda tazminat talep edebilme hakkına sahiptir. 6-KADININ MANEVİ TAZMİNAT HAKKI

Kadının, karşı tarafın onun kişilik haklarını zedeleyici davranışlarından ötürü boşanılan diğer eşten dilediği miktarda manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. 7-KADININ ZİYNET EŞYASI ALACAĞI HAKKI

Eşi tarafından ziynet eşyaları alınan kadın; miktarını ve değerini kanıtladığı takdirde düğünde takılan ziynetleri aynen veya denkliği ölçütünde talep edebilir. 8-KADININ MAL REJİMİNDEN DOĞAN ALACAK HAKKI

Kadın, boşanma davasının sonuçlanmasının akabinde taşınır ya da taşınmaz mallar için alacak hakkına sahiptir fakat bu durum mal paylaşımı (rejimi) kapsamındadır ve ayrı bir davada görülmesi gerekmektedir 9-KADININ AİLE KONUTU ŞERHİ İSTEME HAKKI

Taraflardan birinin adına olan aile konutu, boşanmanın mali sonuçlarından caymak için başkasına devredilebilir. Bu yüzden kadın taşınmaz için aile konutu şerhi isteme hakkına sahiptir. Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar sürer?

Anlaşmalı boşanmayı düşünen çiftler için en çok merak edilen konulardan birisi de davanın süresidir.

Erkek ve kadın boşanma davası açarsa Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süre Çekişmeli Boşanma davalarında 300 gün, anlaşmalı boşanma davalarında ise 40 gündür. Anlaşmalı boşanma davasına bakmakla yükümlü mahkemenin, dava yoğunluğuna göre bu süre değişmektedir. Anlaşma protokollerinin hazır olması ile birlikte mahkemeden gün tayin edilmesi talep edilerek süreci olabildiğince hızlandırmak mümkündür. Bu sebeple uzman bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Taraflardan biri Anlaşmalı Boşanma Davaları kabul etmezse ne olur?

Anlaşmalı boşanmada esas olan adından da anlaşılacağı üzere hiç şüphesiz tarafların anlaşmasıdır.

Taraflar anlaşamazsa anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner. Anlaşmalı boşanma için davacının açtığı davanın davalı tarafından kabulü esastır. Davalı taraf anlaşmalı boşanmayı istememesi durumunda kendisine davacı taraf tarafından gelen dava dilekçesine boşanma isteğinin reddine dair sebeplerden bahsettiği bir cevap dilekçesi yazmalıdır. Cevap dilekçesinin yazımında tarafın menfaati için en doğru yol bir boşanma avukatına başvurmaktır. Anlaşmalı Boşanma Davalarında Mahkeme Masraflarını ve Vekalet Ücretini Kim Öder?

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme masraflarını ve vekalet ücretini kimin ödeyeceği konusunda taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşmaya varmış olması gerekir. 2022-2023 yılında karşı vekalet ücreti 9.200 TL’dir. Bu sebeple bu durumun protokolde belirtilmesi taraflar arasında sonradan çıkacak bir anlaşmazlığın önüne geçecektir. Eşimle farklı şehirlerdeyiz, eşim kendi oturduğu yerde dava açmış, gitmek zorunda mıyım?

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mahkeme huzurunda şahsen hazır bulunmalıdır. Talimat yazılmak suretiyle tarafların dinlenmesi söz konusu değildir. Bu sebeple taraflar davanın açıldığı mahkeme huzurunda hazır bulunmalıdırlar. Anlaşmalı Boşanma Protokolünü imzaladım ancak şimdi fikir değiştirdim, duruşmada boşanmak istemediğimi söyleyebilir miyim?

Duruşma esnasında hazır bulunarak boşanmak istemediğinizi veya boşanmaya ilişkin protokoldeki maddelere razı olmadığınızı söylemeniz halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Duruşma esnasında boşanmak istemediğinizi beyan etmenizle önceden imzaladığınız belge önemini yitirir. Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Hakimin Uygun Bulması Ne Demektir?

Anlaşmalı boşanma protokolünün belirttiğimiz üzere usul ve esas şartları bulunmaktadır. Olmazsa olmaz bu şartlar eksiksiz düzenlenmediyse protokol hakim tarafından reddedilir. Protokolde muhakkak boşanmanın mali sonuçları, tazminat, nafaka varsa müşterek çocuğun velayeti, evlilik eşyalarının paylaşılması hususlarındaki anlaşma açıkça belirtilmelidir. Özellikle müşterek çocuk varsa velayetin belirtilmemiş olması halinde protokol düzenlenmek üzere geri çevrilecektir. Usulüne uygun düzenlenmiş protokolün hakim tarafından onaylanarak, boşanmanın sağlanmasıdır. Anlaşmalı Boşanma Davaları Nafaka Alınır mı?

Anlaşmalı Boşanmanın bir şartı olan boşanma protokolünde tarafların talep edilecek nafakalara dair uzlaşması gerekmektedir. Gerekli uzlaşı sonrası taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde nafakanın türünü, miktarını ve ödeneceği günü detaylı bir şekilde belirtmelidir. Tarafların nafaka talebi bu durum boşanma protokolünde açıkça belirtilmelidir. Anlaşmalı Boşanma Davaları sonrası soyadımı değiştirmek zorunda mıyım?

Tarafların uzlaşması sonucu kadın eş boşanma sonrası da soyadını kullanmaya devam edebilir bu durum boşanma protokolünde detaylandırılmalıdır aksi takdirde kadın eş, kızlık soyadını geri alır. Tarafların boşanma protokolünde anlaşmadıkları bu husus hakkında boşanmadan itibaren 1 yıl içerisinde dava açma hakkı saklıdır. Yani boşanma kararının kesinleşmesini takip eden 1 yıl içerisinde dava açarak bu hususta karar verilmesini talep edebilir. Anlaşmalı Boşanma Davaları başvurudan sonra ne zaman sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları , duruşmaya yetkili mahkemenin dava yoğunluğuna göre 30-40 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Boşanma davasına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Tarafların yerleşim yerinde aile mahkemesi yoksa boşanma davasında yetkili mahkeme ikamet ettikleri yerin asliye hukuk mahkemeleridir. 2022 Yılında anlaşmalı Anlaşmalı Boşanma Davaları harç ve giderler ?

Başvurma harcı 59,30 TL

Peşin Harç 59,30 TL

Gider avansı 320,00 TL

Vekalet Harcı 8,50 TL

Vekalet Pulu 13,40 TL

Olmak üzere 2022 yılı için anlaşmalı boşanma davası için mahkeme veznesine toplam 452,00 TL yatırılması gerekmektedir. Ayrıca dinlenecek tanık sayısına göre de ihtiyaç doğrultusunda ek ödeme yapılması gerekebilir. Anlaşmalı Boşanma Davaları avukatlık ücretleri nedir?

Avukatların, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin altında bir meblağ belirlemesi yasaktır. Tarafların hukuki anlamda menfaatlerini en iyi savunacak ve boşanma sürecinde onları temsil edecek olan avukatlarının bu meblağdan düşük meblağda dava alması kesinlikle yasaktır. Bir avukatın Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ücret tarifesinin altında dava alması veya baroya haber vermeksizin ücretsiz dava alması avukat için disiplin cezası gerektiren bir durumdur. Avukatlık ücretleri seçeceğiniz avukatın talebine bağlı olarak da değişeceğinden en doğru bilgi için çalışmak istediğiniz avukatla görüşmeniz gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları için gerekli evraklar nelerdir ?

Her davanın olmazsa olmazı olan dava dilekçesi 6100 Sayılı HMK’ ya göre düzenlenmelidir. Dava dilekçesi ekine de taraflar tarafından imzalanmış bir boşanma protokolü eklenmelidir. Boşanma protokolünün noterde düzenlenmesi gibi bir şart yoktur. Davacı eşi temsil eden bir avukat var ise avukatına boşanma vekaleti (özel vekaletname) çıkarması gerekmektedir. Boşanma vekaleti iki adet vesikalık fotoğraf ile noterde çıkarılmaktadır. Eşleri temsil eden bir avukat yoksa kimlik fotokopisi dava dilekçesinin ekine eklenmelidir.

Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin hususları genel olarak aydınlatmaya çalıştık. Hak kaybı yaşamamanız ve telafisi imkansız zararlar olmaması adına hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Anlaşmalı Boşanma Davaları Prokotolü Nasıl Hazırlanır ?

Bu soruya cevap verebilmek için anlaşmalı boşanma protokolünün bir sözleşme olduğunu ve sözleşmelerin hukukta geçerlilik şartlarının olduğunu bilmemiz gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolünde muhakkak yer verilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar sözleşmenin mahkeme tarafından kabul edilmesini sağlar. Sözleşmenizde kurucu unsurlara yer vermemeniz anlaşmalı boşanma protokolünü geçersiz kılacaktır.

1-Anlaşmalı boşanma protokolünde muhakkak bulunması gereken unsurlar müşterek çocukların velayeti hususunda anlaşılmış olması gerekmektedir. Ortak çocukların velayeti hususundaki anlaşma iki türlü olacaktır. Birinci seçenekte taraflardan birinin velayeti alması hususunda anlaşma sağlanacaktır. Diğer seçenekte ise eşler velayetin birlikte kullanımı hususunda anlaşmaya varacaktır. Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken velayet hususunda kesinlikle ortak bir karara varılması gerekmektedir.

2- Boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşılması gerekilmektedir. Bu mali sonuçlar yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat talepleri ile birbirlerinden tazminat talepleri yoksa, bu hususta birbirlerini ibra ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

3- Anlaşmalı Boşanma Protokolünde her ne kadar zorunlu olmayan bir içerik olsa da sonradan yaşanacak olumsuz süreçlerin önünü kesmek adına taraflar anlaşmak için hazır iken mal rejiminin tasfiyesi hakkında da müzakere sürecini başlatmaları tavsiye edilir. Mal rejiminin tasfiyesi hakkında anlaşmaya varılması tarafların ileride sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi halinde ortaya çıkabilecek çatışmalardan uzak kalması ve anlaşmalı boşanmanın muhtemel durumlara karşı tarafları koruyacak güçlü bir sözleşme olması umulur.

Anlaşmalı Boşanma Davaları her ne kadar kısa sürüyor gibi görünse de tarafların gelecekteki hayatları hakkında karar verdikleri önemli hükümleri barındırdığından anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin boşanma avukatından yardım almanız tavsiye edilir. Anlaşmalı Boşanma Davalarına taraflar katılmak zorunda mıdır?

Davanızı boşanma avukatınız vasıtasıyla açmış olsanız dahi medeni hal durumu kişilik haklarına ilişkin olduğu için hakimin kanun gereğince boşanmak isteyen çitlerin boşanma beyanlarını duruşmada almak zorundadır.

Teknolojik araçlar vasıtasıyla bir başka yerden boşanma duruşmasına katılmak da mümkün değildir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların bizzat duruşma salonuna gelerek bu niyetlerini ifade etmesi gerekecektir.

Eşinizle ayrı şehirlerde yaşamanız hatta ayrı ülkelerde yaşamanız durumunda dahi süreç değişmeyecektir. Eşinizin duruşmanın görüleceği adliyede hazır bulunarak bizzat boşanma beyanını ifade etmesi gerekecektir. Anlaşmalı Boşanma Davalarında Protokole Uyulmazsa Ne Olur?

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmiş olsa dahi yaşanan gelişmeler neticesinde protokole aykırı davranabilir. Örneğin; mal paylaşımı yapılmış olsa dahi malların iadesinde sorun çıkarıyor ise icra işlemleri başlatmak için boşanma avukatı ile süreci takip edebilirsiniz. Müşterek çocuğun velayetini kendisinde tutan eş, diğer eşe çocuğu göstermiyor ise ilgili mevzuat gereğince ‘çocuk teslimine muhalefet suçu’ nu işlemiş olmaktadır. Bu suçun cezası ilgili Kanun’da çocuk teslimi hakkındaki kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin 6 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. Boşanma avukatınız ile iletişime geçerek çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Çocuğu göstermeme suçuna ilişkin daha fazla bilgi için makalemize tıklayabilirsiniz. Anlaşmalı Boşanma Davaları İstinaf Dilekçesi

Taraflar; duruşma aşamasında anlaşmalı boşanma niyetinde olduğunu ifade etse dahi duruşma tarihine kadar bilmediği, öğrendiği takdirde irade beyanını değiştirecek hususlar olabilir. Kanun koyucu tarafların itiraz edebilme hakkını da düşünerek taraflara istinaf etme hakkı vermiştir. Anlaşmalı boşanma davasında gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra 14 gün süre içerisinde istinaf etme hakkını vermiştir. İstinaf etme hakkından feragat etmemiş iseniz boşanma avukatınız vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davasını istinaf ederek boşanmayı çekişmeli boşanma davasına dönüştürebilirsiniz. Taraflar anlaşmalı boşanma kararını hızlandırmak ve istinaf sürelerini beklememek amacı ile istinaf sürelerinden feragat ettiklerine dair beyanda bulunabilirler. Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Zina Davası Açılır mı?

Evli çiftler arasında zina boşanma sebeplerinden biridir. Zina sebepli (boşanma) davaları çekişmeli boşanma davalarındandır. Anlaşmalı boşanma davasından sonra çiftlerden biri aldatıldığını öğrenebilir. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma kararından vazgeçebilir. İradesini değiştirmek isteyen taraf boşanma kararı kesinleşmeden vazgeçme dilekçesi sunabilir. Ancak boşanma kararı kesinleşir ise boşanmış sayılacağından tekrar boşanma davası açamayacaktır. Ancak maneviyatınıza zarar veren durumlar var ise boşanma avukatınız aracılığıyla manevi tazminat davası açabilecektir. Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği‘nin belirlemiş olduğu asgari ücret tutarının altında olmamak kaydı ile belirlenir. Boşanma avukatınızla görüşerek davanızı ve durumunuzu belirtip fiyat teklifi almanız yerinde olacaktır. İletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı Boşanma Protokolünü imzaladım, avukatım var, duruşmaya katılmasam olur mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların şahsen dinlenmesi gerekir. Uzaktan video konferans yöntemi ile duruşmaya bağlanması, talimatla dinlenmesi, avukatı vasıtasıyla boşanma kararının açıklanması anlaşmalı boşanma için yeterli değildir. Boşandığım eşimle tekrar evlendim. Şimdi tekrar boşanmak istiyorum, anlaşmalı boşanmadaki 1 yıl süreyi beklememiz gerekiyor mu?

Eşinizle yaptığınız son evliliğinizin üzerinden bir yıl geçmedi ise son evlilik süresi dikkate alınacağından beklemeniz gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma duruşmasından çıktıktan sonra boşanmış olur muyuz?

Anlaşmalı boşanma davanızın duruşmasından çıktıktan sonra boşanmış sayılmazsınız. Boşanma davanıza ilişkin sunduğunuz protokolü içeren bir gerekçeli ilamın yazılması gerekir. Mahkemeler genellikle duruşmadan sonraki 1 ay içerisinde gerekçeli karar ilamını yazmaktadır. Ancak gerekçeli karar açıkladığında da boşanmış sayılmazsınız. Gerekçeli kararın taraflara usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ bu davalarda talep üzerine yapılır. Usulüne uygun tebligatı alan taraf için 2 haftalık istinaf süresi işlemeye başlar. Bu süre içerisinde taraflar itiraz etmez veya istinaf feragat dilekçesi sunarak istinaf haklarından vazgeçerler ise boşanma gerçekleşmiş olur. Evliliğimizden bir süre sonra ayrı yaşamaya başladık, şu an da 1 yıllık süre doldu, ayrı yaşamanın 1 yıllık süreye etkisi olur mu?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların evlilik tarihi önemlidir. Evlilik tarihinden sonra birlikte veya ayrı yaşamalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu sebeple bir yıl süre birlikte veya ayrı yaşanılarak dolduruldu ise anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

© 2022 Av. Yalçın Berk AKGÜNEŞ All Rights Reserved